Building and office management

ИНВЕСТМЕНТ ГРУПЦАИЈАТА е лиценцирана за управување со станбени и деловни објекти односно (Згради и други заеднички објекти)  со лицена бр.0801-402/3 издадена од комисијата за управување на Република Македонија

На пазарот се етаблира почетоците на 2016 година а согласно првиот квартал од 2017 година, стабилно чекори на своите стази со што стекнува доверба кај повекје од 800 клиенти.

  • ИНВЕСТМЕНТ ГРУПАЦИЈАТА го нуди својот професионализам во одржувањето на станбените згради, станови, деловни објекти и слично. Се грижи за нивното функционирање и редовно одржување.
  • ПРЕПОЗНАТЛИВИ УНИФОРМИ

IMG_1277IMG_1278

Униформи на лицата вработени во друштвото

  • Терен (завршни работи на објекти – сектор молерисување)
    unnamed(1)unnamed
  • За повеќе информации околу Одржувањето на објектите, канцелариите, магацините обратете се 02/3-126-264