Investment Group

Investment logo


• За компанијата
Инвесмтент груп Македонија е основана на почетоците на 2016 година. Kако млада компанија Инвестмент Груп почнува полека да чекори по патеката. Консултантските услуги и управувачките дејности кај претпријатијата се она по што ке не препознаат клиентите.

Компанијата е основана од  г-дин Димитар Кратовски – извршен Директор на компанијата, и г-дин Филип Жаков доминантен акционер во компанијата.


INVESTMENT NASOKI

• Насоки

Делокругот на работа во областа на консултанстките дејности – управувачките работи со други правни лица.

-Основање на компании
-Основање на компании во странство
-Претставништва
-Подружници
-Ликвидација
-Стечај
-Договори
-Присоединување на компании
-Комбинирање поделба на компании
-Имотно правни односи
-Управна постапка и спорови
-Приватизација на земјиште
-Легализација на Објекти
-Длабинска правна анализа
-Пренос на акции и поврзување со брокерски куќи
-Инвестициски можности во РМ
-Заштита на трговска марка
-Бизнис планови
-Физибилити студии
-Посредување и лобирање
-Организирање на семинари и јавни настани


INVESTMENT PROEKTI

• Проекти
-Правен сектор
-Правен сектор физички лица
-Правен сектор правни лица
-Правен сектор во странство, за физичи и правни лица


INVESTMENT VRABOTUVAME

• Вработуваме
Доколку имате профил на високо образован кадар: Магистри со положен правосуден испит, Магистри по економија финансиско работење, Менаџирање и маркетинг испратете го вашето ЦВ и станете дел од тимот на ИНВЕСТМЕНТ