Трансформација

1

ЦЕНТРАЛ СИТИ ИНВЕСТМЕНТ ГРУП Скопје, им соопштува на сите партнери и соработници дека во месец Ноември ке изврши промена-трансформација на организациониот облик на друштвото, поради зголемениот обем на дејности, ке биде извршена трансформација, од ДООЕЛ, во АД.

Друштвото ке учествува во берзанското работење/тргување, и ке издаде акции, заклучно со 12 месец 2016 година.

Со ваквата одлука на менаџментот на друштвото, им даваме можност на нашите деловни партнери и соработници, како и на сите останати заинтересирани странки активно да се вклучат во развојот на Друштвото.

Области во кои друштвото работи; Недвижности, финансии, спорт, транспорт, управување.